Mario Funaro

Mascherina (ritratto)

Franz Sartori